>
ห้องสมุดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด (ULibM)
Union Library Management - v5.7
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

 

 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

หัวข้อเว็บบอร์ด

อื่น ๆ


หน่วยงานทางการแพทย์ การพยาบาล สาธารณสุข

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
สถิติงานบริการ
เดือน พฤศจิกายน 2561
บริการยืม-คืน  
รวมจำนวน   1,428 เล่ม

-หนังสือ      จำนวน  1,333 เล่ม
-นิตยสาร     จำนวน      94 เล่ม
-วารสาร      จำนวน        1 เล่ม
-CD           จำนวน      - แผ่น
การเข้าใช้บริการห้องสมุด  
รวม   2,374 ครั้ง 1,845 คน
บริการคอมพิวเตอร์ฯ 95 คน
.....................................:)
สถิติงานบริการ
ปีงบประมาณ 2562

(ต.ค.61-พ.ย.61)
บริการยืม-คืน
รวมจำนวน 2,895 เล่ม
- หนังสือ  จำนวน 2,729 เล่ม
- นิตยสาร จำนวน 162 เล่ม
- วารสาร  จำนวน 4 เล่ม
การเข้าใช้บริการห้องสมุด
รวม 4,688 ครั้ง 3,580 คน
บริการคอมพิวเตอร์ฯ 173 คน
-------------------------------:)
สถิติงานบริการ
ปีงบประมาณ 2561
(ต.ค.60 - ก.ย.61)
บริการยืม-คืน
รวมจำนวน 18,975 เล่ม
-หนังสือ  จำนวน 17,669 เล่ม
-นิตยสาร จำนวน  1,227 เล่ม
-วารสาร  จำนวน      79  เล่ม
-CD       จำนวน        7  แผ่น
การเข้าใช้บริการห้องสมุด
รวม 28,104 ครั้ง 22,189 คน
บริการคอมพิวเตอร์ฯ 1,283 คน
.................................... :)

สถิติงานบริการ
ปีงบประมาณ 2560

( ต.ค.59 - ก.ย.60 )
บริการยืม-คืน
รวมจำนวน  20,009  เล่ม

-หนังสือ   จำนวน  18,714 เล่ม
-นิตยสาร  จำนวน    1,219 เล่ม
-วารสาร   จำนวน       76  เล่ม
-CD        จำนวน       39 แผ่น
การเข้าใช้บริการห้องสมุด
รวม  30,614 ครั้ง  23,925 คน
บริการคอมพิวเตอร์ฯ 1,373 คน
ลงทะเบียนใช้WIFI รวม 1,139 คน
สมาชิกห้องสมุด รวม 1,480 คน
-----------------------------------:)
สถิติงานบริการ
ปีงบประมาณ 2559

บริการยืม-คืน
รวมจำนวน 21,569 เล่ม

-หนังสือ    จำนวน 19,689 เล่ม
-นิตยสาร   จำนวน  1,695 เล่ม
-วารสาร    จำนวน     134 เล่ม
-CD/DVD  จำนวน      51 แผ่น
การเข้าใช้ห้องสมุด
รวม    39,388  ครั้ง, 29,820 คน
บริการคอมพิวเตอร์ฯ 2,644  คนสืบค้นหนังสือในห้องสมุด
คำค้น:
                   

การอ่านคือการพัฒนาชีวิต
READ FOR LIFE
OPEN A BOOK OPEN THE WOLD  

     
  ห้องสมุด 

 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 


               ยินดี..ให้บริการทุกท่านค่ะ    


ระบบการจัดหมวดหมู่

  ปีงบประมาณ    2555   จำนวน      452   คน
  ปีงบประมาณ    2556   จำนวน      500   คน
  ปีงบประมาณ    2557   จำนวน      700   คน
  ปีงบประมาณ    2558   จำนวน   1,000   คน
  ปีงบประมาณ    2559   จำนวน   1,347   คน

  ปีงบประมาณ     2560    จำนวน   1,480   คน
  ปีงบประมาณ     2561    จำนวน   1,500   คน


วัสดุสารสนเทศแนะนำ
คู่มือการวิเคราะห์ข้อสอบการพยาบาล..
ชัชวาล วงค์สา..
Clinical radiation oncology/ Leon..
Gunderson, Le..
ลำธารริมลานธรรม ฉบับสมบูรณ์/ พระไ..
ไพศาล วิสาโล,..
ENT secrets / edited by Melissa A..
Introducing palliative care/ Edit..
Twycross, Rob..
Diagnostic pathology Breast / Dav..
Hicks, David ..
Campbell s operative orthopaedics..
Azar, Frederi..
Smith s recognizable patterns of ..
Graham, John ..
Llewellyn-Jones Fundamentals of o..
Oats, Jeremy
Core curriculum for oncology nurs..
Itano, Joanne
Oral pathology : clinical patholo..
Regezi, Josep..
Musculoskeletal imaging : case re..
Yu, Joseph S.
อายุรศาสตร์ปริทัศน์ในศตวรรษ 21/ บ..
ศิวศักดิ์ จุท..
Introduction to clinical medicine..
เนาวนิตย์ นาทา
Avery s neonatology : pathophysio..
MacDonald, Mh..
2017 Essential menopause : Mac me..
กิติรัตน์ เตช..
Bates guide to physical examinati..
Bickley, Lynn..
Update on pediatric infectious di..
วีระชัย วัฒนว..
ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อสุขภาพที่ดีที..
วิบูลย์ เรือ..
มะเร็งวิทยา = Cancer science / บร..
สุรศักดิ์ สัง..
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีที..
นันทพร แสนศิร..
Clinical neurology / [edited by] ..
Aminoff, Mich..
Stahl s illustrated attention def..
Stahl, Stephe..
ผีเสื้อ / หวาง, เหมิง , ผู้เขียน..
หวาง, เหมิง
เมฆเหินน้ำไหล / สมเด็จพระเทพรัตน..
ฟัง ฟัง 
ประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๕ ..
จุลจอมเกล้าเ..
Reflexions = ความคิดคำนึง / สุจิต..
สุจิตรา จงสถ..
สารานุกรมไทยฉบับเฉลิมพระเกียรติ ใ..
โครงการสารานุ..
ร้อยเรียงเรื่องประทับใจในสมเด็จพร..
ณัฐวุฒิ แจ๊ค..
เรื่องสั้นเฉลิมพระเกียรติ พระบาทส..
พลอยพันแสง
ตามรอยพระยุคลบาท (ทศพิธราชธรรม) /..
พุทธทาสภิกขุ
ภาวะฉุกเฉินทางมะเร็งวิทยา=Oncolog..
โกสินทร์ วิระ..
รังสีวิทยาโรคหัวใจและหลอดเลือด= C..
นฤมล เชาว์สุว..
แผนการดูแลรักษาพยาบาลโรคที่พบบ่อย..
คู่มือการดูแลรักษาพยาบาลและการส่ง..
วรนาฎ จันทร์ข..
คู่มือการตรวจร่างกาย/ กาญจนา จันท..
กาญจนา จันทร์..
รอยเสด็จสี่ภาค เยี่ยมราษฎรครั้งแร..
โรม บุนนาค
เจ้าชายแตงโม/ เกื้อกูล เล่าอุย
เกื้อกูล เล่า..
Merrill’s pocket guide to radiogr..
Long, Bruce W.
Advancing your career : concepts ..
Kearney-Nunne..
Pediatric decision-making strateg..
Pomeranz, Alb..
Campbell s operative orthopaedics..
Azar, Frederi..
Pediatric evidence : The practice..
Carter, Linds..
Joint range of motion and muscle ..
Reese, Nancy ..
Self-assessment in otolaryngology..
O Neill, Jame..
The developing human : clinicall..
Moore, Keith ..
Pediatric Allergy : principles an..
Leung, Donald..
All-in-one nursing care planning ..
Swearingen, P..
WHO classification of head and ne..
Ei-Naggar, Ad..
ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1 / บรรณาธ..
ศรีสมบูรณ์ มุ..
ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2 / บรรณาธ..
ศรีสมบูรณ์ มุ..
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม : หล..
วราห์ ยืนยงวิ..
พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสำ..
วีรศักดิ์ เมื..
พัฒนาการผิดปกติที่พบบ่อยในเด็กแรก..
จิรนันท์ วีรก..
การพยาบาลศัลยศาสตร์และห้องผ่าตัดท..
ไพรสุดา บัวลอย
การระงับความรู้สึกสำหรับการผ่าตัด..
มานี รักษาเกี..
ศัลยศาสตร์ปลูกถ่ายตับ/ ยงยุทธ ศิร..
ยงยุทธ ศิริวั..
การพยาบาลเพื่อความปลอดภัย : สมรรถ..
เพ็ญจันทร์ แส..
การวิเคราะห์ก๊าซในเลือด = Traditi..
พงศ์ธารา วิจิ..
อย่างไรเรียกว่าเรียนเก่ง แบบไหนเร..
กิ่งแก้ว ปาจร..
Vajira pocket med : Internal medi..
ธนันดา ตระการ..
คู่มือปฏิบัติเพื่อสุขภาพศาสตร์แห่..
อัคชาร์ยะ บัล..
ทักษะการแปลผลและการให้คำปรึกษาทาง..
โรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที..
ชัยชาญ ดีโรจน..
การพยาบาลเด็กเพื่อการสร้างเสริมสุ..
พิมพาภรณ์ กลั..
การติดเชื้อในทารกแรกเกิด/ อนุชา ธ..
อนุชา ธาตรีมน..
Pocket neurology / edited by West..
Westover, M. ..
Operative techniques in gynecolog..
Falcone, Tomm..
Operative techniques in gynecolog..
Nakajima, Ste..
Operative techniques in sports me..
Miller, Mark ..
Clinical anesthesia / edited Bara..
Barash, Paul ..
Devita, Hellman, and Rosenberg s ..
Govindan, Ram..
Comprehensive pediatric hospital ..
Zaoutis, Lisa..
Tintinalli s emergency medicine m..
Cydulka, Rita..
Rothman-Simeone and Herkowitz s t..
Garfin, Steve..
โรคทางศัลยกรรมเด็กที่พบบ่อยในเวชป..
อัครพล มุ่งนิ..
Surgical recall / Lorne H. Blackb..
Blackbourne, ..
Atlas of neurosurgical techniques..
Sekhar, Lalig..

วัสดุฯแนะนำที่อยู่

 ห้องสมุดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด 111  ถ.รณชัยชาญยุทธ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด
  โทรศัพท์  0 4351 8200  ต่อ  2090    โทรสาร  0 435
1 1503   


Registered ULIB  Copyright 2019. All Rights Reserved.